Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C13

Greenlandic   Dansk

800-C13  Område til fællesformål med plejehjem og ældreboliger, børneinstitutioner, samt butikker o.l.

Plantitel Område til fællesformål med plejehjem og ældreboliger, børneinstitutioner, samt butikker o.l. 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til fælles formål - plejehjem, ældreboliger, børneinstitutioner, samt butikker o.l. 
Eksisterende forhold Området består af en fjeldknold, hvorpå plejehjemmet og ældreboligerne er placeret. På de mere plane arealer langs Nikkorsuit, er der på nuværende tidspunkt opført en dagligvare butik, to værtshuse og en børneinstitution. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må kun opføres i:

- op til 2 etager for C13.1. For byggefelt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 kan der bygges i 2 etager, dog kan der bygges i flere etager, hvor der bygges op af fjeld så længe eksisterende kiphøjde på plejehjemmet overholdes. For byggefelt 2.1 og 3.1 kan der bygges i op til 1½ etage, maks. kiphøjde 8,5 m.

- op til 4. etager for detailområde C13.2. hvor der bygges langs fjeld med en maks. kiphøjde på 15 m. 
Restrummelighed Når byggeområderne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Nikkorsuit via Qaqqaliartarfik, Qeeqi, Tuapannguanut og Salliaq.

Der må højst etableres i alt fire tilslutninger til Nikkorsuit fra de arealer, der ligger øst for denne. Der kan etableres en tilslutning fra Salliaq til plejehjemmet.

Ny bebyggelse har tilslutningspligt til el, vand, tele, fjernvarme og kloak. Bebyggelsen skal tilsluttes dagrenovationsordning. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for lufthavnen. Området er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 55,5 og veje ikke må anlægges over kote 49,5. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.