Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C11

Greenlandic   Dansk

800-C11  Undervisningsformål, offentlige formål og kollegier

Plantitel Undervisningsformål, offentlige formål og kollegier 
Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Områdets afgrænsning og opdeling Området er beliggende centralt i Sisimiut hvor Bygge- og anlægsskolen i dag er beliggende. Området omfatter de tidligere erhvervsområder B5 og B6. 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse Området udlægges til fælles formål, uddannelsesinstitutioner, offentlige funktioner som brandstation og politistation. 
Eksisterende forhold Inden for området ligger Sanaartornermik
Ilinniarfik (Bygge- og Anlægsskolen, B-
1487), Piareersarfik (B-1473) samt tidligere
og nuværende oplagspladser. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må højst opføres i fem etager
og må ikke gives en større højde end 22
m. 
Restrummelighed Området er 6,4 ha stort. Omfanget af byggeri
inden for området skal fastlægges i en
detailområdeplan 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra både Adammip
Aqq. og Taseq Amitsoq.
Den eksisterende grønne passage gennem
området, og anvendelsen som snescooterog
hundeslædespor, skal sikres opretholdt
og forbedret.
Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.