Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C1

Greenlandic   Dansk

800-C1 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Området udlægges som helhed til fælles formål, med mulighed for indpasning af arbejdende værksteder, boliger og butikker hvor det kan harmonere med bevarelsen af de fredede bygninger. 
Eksisterende forhold Området består bl.a. af de mere end 200 år gamle og bevaringsværdige kolonitidsbygninger og kirken. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området skal opføres i samspil med den gamle fredede bebyggelse 
Restrummelighed Området skal i udgangspunktet betragtes som udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes i dag dels fra Aqqusinersuaq ad jukkorsuup Aqq. Og dels fra Nikkorsuit ad Dortheeqqap Aqq.

Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak 
Fredede og bevaringsværdige træk B-18, B-25, B-32, B-113, B-114 og B137 er allerede fredede og må ikke ænders uden kommunalbestyrelsens og Nationalmuseets tilladelse. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.