Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-B8

Greenlandic   Dansk

800-B8 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde med mulighed for boliger 
Anvendelse Området udlægges til erhvervsformål – værksted,
lagerbygning, garageanlæg, produktionsanlæg,
lagerplads, entreprenørplads og
tekniske anlæg, samt butik med særligt pladskrævende
varegrupper og miljøbelastende forlystelser
som f.eks. diskotek.
Områdets nordvestlige del kan anvendes til
lystbådehavn.
Der kan opføres kontor i tilkytning til driften af
den enkelte virksomhed.
I området kan anlægges virksomheder af særlig
forurenende karakter, jvf. kapitel 5 i Landstingsforordning
nr. 12 af 22. december 1988 om
beskyttelse af miljøet, som ændret ved Landstingsforordning
nr. 7 af 13. maj 1993. 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand.
Arealet skråner jævnt ned mod Kangerluarsunnguaq
og den centrale del af området gennemskæres
af et sumpet dalstrøg.
Et fjeldfremspring adskiller området fra Muunup
Aqq. 
Bebyggelse Det bebyggede areal må ikke overstige 50% af
et givet erhvervsareal.
Ny bebyggelse må højst opføres i to etager og
må ikke gives en større højde end 9,5 m til kip.
Skorstene og lignende punktbebyggelser kan
tillades større højde.
Der skal ved placeringen og udformningen af
bygningerne søges at give området en ensartet
og velordnet karakter. 
Restrummelighed Området er omkring 36 ha stort, hvoraf 26 ha
ligger på eksisterende terræn og 10 ha kan
inddrages ved opfyldning langs den sydlige
kystlinie af Kangerluarsunnguaq, jf. kortbilag.
Eksisterende terræn vil kunne rumme omkring
100 virsomheder og i alt ca. 55.000 m2 etageareal.
Det ved opfyldning inddragede areal vil kunne
rumme omkring 60 virksomheder og i alt ca.
32.000 m2 etageareal. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra eksisterende grusvej
beliggende i forlængelse af Aqqusinersuaq.
Der kan etableres forbindelsesvej fra havnen til
området ved en forlængelse af Muunup Aqq.
Forsyning af el, vand og tele. Skal tilluttes kloak. 
Klausulerede zoner Den sydlige del af området er omfattet af spærregrænse S 6, heliportens indflyvningszone. Ved nedlæggelse af heliporten vil klausulkravet frafalde. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.