Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-B7

Greenlandic   Dansk

800-B7 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde med mulighed for boliger 
Anvendelse Området udlægges til erhvervsformål - håndværk, lettere industri samt lager.
Der kan til den enkelte virksomhed opføres en bolig til personer med tilknytning til virksomheden. 
Bebyggelse Bygninger må kun opføres i 2 etager, og ikke gives en større højde end 8,5 m.
Der må højst etableres etageareal svarende til 50% af et givet byggefelt. 
Restrummelighed Området er 4,4 ha stort og er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq ad Ittukasiup Aqq. 
Klausulerede zoner Den syd-østlige del af området er omfattet af spærregrænse S6 indflyvningszone til heliporten. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.