Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-B3

Greenlandic   Dansk

800-B3 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Havneområder 
Anvendelse Området udlægges til havne-og erhvervsformål.
Der må kun opføres eller indrettes bygninger til formål tilknyttet havnens anvendelse eller drift, samt evt. opføres hotel med 200 sengepladser. 
Eksisterende forhold Området er henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Bebyggelse må højst opføres i 3 etager og ikke gives en større højde end 13 m. 
Restrummelighed Området er 8,8 ha stort, hvoraf de 4,0 ha er vandareal.
Området er planlagt til at kunne rumme en flyde- eller tørdok og et reprationsværft til trawlere samt et antal servicevirksomheder. 
Trafikbetjening og forsyning Skal ske i overensstemmelse med den overordnede vejudbygning.
Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.