Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-B2

Greenlandic   Dansk

800-B2 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Havneområder 
Anvendelse Området udlægges til havne-og erhvervsformål.
Der må dog kun opføres eller indrettes bygninger til formål tilknyttet havnens anvendelse eller drift.
Området opdeles i 7 delområder.
1. Må anvendes til formål med tilknytning til havnefunktionerne og udbygning af kajanlægget med broforbindelse til fiskerikajen – herudover, kranfaciliteter, salgtankanlæg, værkstedsfaciliteter til småbåde samt oplag af småbåde og fiskegrej.
2. Må anvendes til pak- og frysehus samt oplag i forbindelse med lastning og losning.
3. Må anvendes til mindre erhvervsvirksomheder med tilknytning til havnen.
4. Må anvendes til erhvervsformål med tilknytning til havnen.
5. Må anvendes til elværk og heraf afledte aktiviteter samt bro over Kangerluarsunnguaq.
6. Må anvendes til erhvervsformål med tilknytning til havnen.
7. Må anvendes til lystbådehavn samt oplæg af både. 
Eksisterende forhold 1. Delområde 1 omfatter godt 100 m liggekaj, skonnert, kommunal værkstedsbygning, fiskerskure samt pølsebod.
2. Delområde 2 omfatter atlant- og forsyningskaj, KNI’s pak- og frysehuse samt KNI’s garage- og personalebygning.
3. Delområde 3 omfatter 5 arealtildelinger til mindre havneorienterede virksomheder.
4. Delområde 4 er endnu ikke bebygget.
5. Delområde 5 omfatter el-værket.
6. Delområde 6 Endnu ikke bebygget.
7. Delområde 7 omfatter lystbådehavn med klubhus samt areal til oplæg af både. 
Bebyggelse Der må højst etableres etageareal svarende til 50% af arealtildelingen, dog 60% på delområde 4.
Det samlede rumfang af en bygning må ikke overstige 9 kbm. Pr. kvm. Bebygget areal, dog 14 kbm. Pr. kvm i delområde 4.

1,6 og 7:
Bygninger må kun opføres i 2 etager, og ikke gives en større højde end 7,5 m.
2:
Bygninger må ikke gives en større højde end 3 m
3,5:
Bygninger må ikke gives større højde end 18 m.
4:
Bygninger må ikke gives en større højde end 21 m. 
Restrummelighed Området er 13,3 ha stort, hvoraf 5,2 ha er vandareal, som dog ved opfyldning forventes gjort 0,5 ha mindre, således at de faktiske havneareal bliver på 8,6 ha.

1: Området er på 1,1 ha og vel evt. kunne rumme nogle få opbevaringsskure til fiskegrej.

2: Området er på 2,3 ha og der kunne være mulighed for at opføre mindre tilbygninger , da området må betragtes som fuldt udbygget.
Øst for forsyningskajen kan der blive tale om at fortage opfyldning.

3: Område vil ved opfyldning forventes at blive på 0,7 ha, må på trods af opfyldningen betragtes som fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra J.M. Jensenip aqq. Samt Muunup aqq. Parallelt med Kangerluarsunnguaq.
Muunup Aqq. Er planlagt ført videre mod nord om A5 og C4 med tilslutning til Aqqusinersuaq lige over for brugsen.
Der skal sikres mulighed for på lang sigt at føre en vej fra området parallelt med bugten til E4 nord for heliporten.
Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak.

Der kan etableres en broforbindelse mellem delområde 1 i nærværende delområde og Fiskerikajen vest for havneindløbet i område 800-B1 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.