Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-B1

Greenlandic   Dansk

800-B1  Den vestlige del af Sisimiut havn

Plantitel Den vestlige del af Sisimiut havn 
Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde med mulighed for boliger 
Anvendelse Området udlægges til havne-og erhvervsformål.
Der må dog kun opføres eller indrettes bygninger til formål tilknyttet havnens anvendelse eller drift.
Vest for Umiarsualivimmut, i den nordlige del ad området, er ved nedsprængning af fjeldknolden samt ved opfyldning, mulighed for at etablere et areal på 10-15000 kvm. til oplag. 
Eksisterende forhold Området omfatter, KNI’s skibsproviantering, det gamle el-værk samt 6 beboelseshuse 
Bebyggelse Ny bebyggelse må højst opføres i 3 etager og ikke gives en større højde end 13 m.

Der må højst etableres etageareal svarende til 50 % af givet areal.

Det samlede rumfang af en bygning må ikke overstige 10 kbm. Pr kvm. Bebygget areal. 
Restrummelighed Området er 8,8 ha stort, hvoraf 2,6 ha er vandareal i og omkring den eksisterende havn samt 0,8 ha på Paaraarsuk siden. Når denne udvidelse af området, vest for Umiarsualivimmut, i den nordlige del ad området, er fuldført, må det betragtes som fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Umiarsualivimmut. Der kan etableres en supplerende trafikforbindelse til Fiskerikajen via en bro over havneindløbet

Der skal foretages en regulering af Umiarsualivimmut ud for B-45 og B-46 for at sikre disse bygninger.

Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Fredede og bevaringsværdige træk B-1, B-13, B-14, B-15 og B-111 er udpeget til bevaringsværdige bygninger og må derfor ikke ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Den gamle bådhal B-13 er bevaringsværdig og skal søges fredet.

Derudover er der 4 andre bygninger opført før 1950. D.v.s B-1, B-14, B-29 og B-111, som er bevaringsværdige.
Disse bygninger må ikke ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.