Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A61

Greenlandic   Dansk

800-A61 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Enfamilehuse (åben lav) 
Anvendelse Området udlægges til åben lav boligbebyggelse 
Eksisterende forhold Området er bebygget og anvendes i hovedtrækkene til formålet. Der er dog placeret mindre butikker i området 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres med en højde på maksimalt 6,5 m så ny bebyggelse i dimensionerne spille sammen med den eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. Ny bebyggelse vil foregå i forbindelse med fornyelse af den eksisterende bebyggelse. 
Trafikbetjening og forsyning Vejadgangen til området foregår fra Nikkorsuit og Dortheeqaq Aqq.
Nybebyggelse skal tilsluttes el, vand, kloak og affaldshåndtering 
Baggrund Kort resume 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.