Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A6

Greenlandic   Dansk

800-A6 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Etageejendomme 
Anvendelse Området udlægges til boligformål – etageboliger samt daginstitution.
Området indeholder varmeværk og et ventilbygværk vedrørende vandforsyningen. 
Eksisterende forhold Området er 4,0 ha. I området er opført 7 blokke i 4 og 5 etager med i alt 227 boliger samt en daginstittion. 
Bebyggelse Boligbebyggelse må højst være i 5 etager med kælder, hvor terrænet tillader det. Daginstitutionen må opføres i en etage med kælder, hvor terrænet tillader det. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Aqqusinersuaq ad Aqqartarfik, af Muunup Aqq. samt stikvej til områdets østlige grænse. Daginstitutionen vejbetjenes via stikvej fra Muunup Aqq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser De anlagte legepladser og boldspilsarealer må kun nedlægges med etablering af tilsvarende arealer andet steds i lokalområdet. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.