Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A53

Greenlandic   Dansk

800-A53 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Etageejendomme 
Anvendelse Området udlægges til boligformål med etageboligbebyggelse, primært kollegier. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget og henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Bebyggelse må i de enkelte byggeområder opføres med følgende etageantal:
- Byggeområderne A, B, C og D: Maksimalt 4 etager.
- Byggeområde E: Maksimalt 6 etager. 
Restrummelighed Restrummeligheden er på ca. 320-450 boliger afhængig af bebyggelsens endelige udformning.

Når byggeområderne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Der vil dog efter en flytning eller nedlæggelse af natrenovationsanstalten vær mulighed for at etablere yderligere 80 - 100 kollegieboliger i området. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Eqqaavimmut Aqqut i syd.

Parkering skal etableres inden for det enkelte byggeområde.

Der skal etableres stiadgang til Qiviarfik i nord og trappeadgang/stiforbindelse til de eksisterende kollegieområder ved Umiivitsiaq/Eliarsip Aqquserna nord for delområdet.

Ny bebyggelse har tilslutningspligt til el, vand, fjernvarme og kloak. Bebyggelsen skal tilsluttes dagrenovationsordning. 
Fredede og bevaringsværdige træk Ingen særlige bestemmelser. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for lufthavnen. Området er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 55,5 og veje ikke må anlægges over kote 49,5. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.