Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A52

Greenlandic   Dansk

800-A52 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Etageejendomme 
Anvendelse Området udlægges til boligformål - etageboliger til kollegier eller ældreboliger. 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand og benyttes til hundehold. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må opføres som etageejendomme med op til 4 etager. Bebyggelse til ældreboliger skal etableres med elevator.

Bebyggelsen skal udføres så alle lejligheder har facade mod syd 
Restrummelighed Restrummeligheden ligger er på ca. 30 boliger afhængig af bebyggelsens præcise udformning 
Trafikbetjening og forsyning Ny bebyggelse har tilslutningspligt til el, vand og kloak.
Området skal vejbetjenes fra Nikkorsuit og Qiviarfik. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Byggefelter kan reserveres til kollegier eller til ældreboliger 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.