Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A50

Greenlandic   Dansk

800-A50 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Enfamilehuse (åben lav) 
Anvendelse Området udlægges til boligformål - åben/lav og tæt/lav 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må højst opføres i en etage med udnyttet tagetage og højst 8,5 m. 
Restrummelighed Restrummeligheden ligger er på ca. 10 boliger som åben lav boligbebyggelse og ca. 20 med en tæt lav boligbebyggelse 
Trafikbetjening og forsyning Ny bebyggelse har tilslutningspligt til el, vand og kloak.

Området skal vejbetjenes fra Agguq Aqq. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Udbygningsrækkefølge Området skal byggemodnes før boligbebyggelse. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.