Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A41

Greenlandic   Dansk

800-A41  Boligområde på Akia

Plantitel Boligområde på Akia 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Stk. 1. I området kan opføres åben lav og tæt lav boligbebyggelse. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Stk. 1. Åben lav boligbebyggelse kan opføres i indtil 1½ etage, medens tæt lav boligbebyggelse kan opføres i 2 etager. 
Restrummelighed Stk. 1. Området er ca. 3 ha stort og forventes at kunn erumme ca. 40 boliger. 
Trafikbetjening og forsyning Stk. 1. Området trafikbetjenes fra en overordnet fordelingsvej med forbindelse til lufthavnsvejen.

Stk. 2. Bebyggelse i området skal tilsluttes el, vand og tele, samt kloak og kommunal dagrenovationsordning. 
Klausulerede zoner Stk. 1. Området er omfattet af den vandrette hindringsfrie zone på 55,5 m omkring Sisimiut Lufthavn og der må ikke etableres bygninger eller bygningsdele over kote 55,5. 
Særlige bestemmelser Stk. 1. Der kan udlægges et, efter Kommunalbestyrelsens
skøn, passende areal til legepladser inden for området.

Stk. 2. Omfanget af bebyggelse, friarealer til haver og
Legepladser, skal fastlægges i en detailplan for det samlede delområde. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.