Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A38

Greenlandic   Dansk

800-A38  Boligområde på Akia.

Plantitel Boligområde på Akia. 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Stk. 1. Området udlægges til boligformål. Området skal primært benyttes til etageboliger, men der vil også kunne etableres tæt lave boligbebyggelser i området. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Stk. 1. Tæt lav boligbebyggelse kan etableres i op til 2 etager, medens etageboliger kan etableres i op til 4 etager. 
Restrummelighed Stk. 1. Området er 2 ha stort og der forventes at kunne opføres ca. 80 boliger. 
Trafikbetjening og forsyning Stk.1. Området skal vejforsynes ad den overordnede fordelingsvej der har forbindelse til lufthavnsvejen.

Stk. 2. Bebyggelse skal tilsluttes, el, vand, tele, samt kloakforsyning og fælles dagrenovationssystem 
Klausulerede zoner Stk. 1. Området er omfattet af den vandrette hindringsfrie zone på 55,5 m omkring Sisimiut Lufthavn og ingen bygning eller bygningsdel må opføres med en større højde end kote 55,5. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.