Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A32

Greenlandic   Dansk

800-A32  Boligområde på Akia

Plantitel Boligområde på Akia 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Stk. 1. Området udlægges til boligformål. Der vil kunne opføres åben lav, tæt lav og etageboligbebyggelse.

Stk. 2. Der kan indenfor området etableres daginstitution, som vuggestue, børnehave og integreret børneinstitution. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Stk. 1. Åben lav bebyggelse kan opføres i 1½ etage, medens tæt lav boligbebygelse kan opføres i 2 etager og etageboliger i 4 etager. 
Restrummelighed Stk. 1. Området er på 3,4 ha, og forventes at kunne rumme ca. 120 boliger 
Trafikbetjening og forsyning Stk. 1. Området skal trafikbetjenes via den overordnede fordelingsvej medf forbindelse til lufthavnsvejen.

Stk. 2. Bebyggelse i området skal tilsluttes el, vand og tele, samt kloakforsyning og fælles renovationsordning. 
Klausulerede zoner Stk. 1. Området er omfattet af den vandrette hindringsfrie zone på 55,5 m omkring Sisimiut Lufthavn. bebyggelse må ikke opføres med en højde der overskrider denne kote. 
Særlige bestemmelser Stk. 1. Der kan udlægges et, efter Kommunalbestyrelsens
skøn, passende areal til legepladser inden for området.

Stk. 2. Omfanget af bebyggelse, friarealer til haver og
legepladser skal fastlægges i en detailplan for det
samlede delområde. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.