Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A30

Greenlandic   Dansk

800-A30  Boligområde på Akia

Plantitel Boligområde på Akia 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Stk. 1. Området udlægges til boligformål 
Eksisterende forhold Stk. 1. Området ligger placeret i den vestligste del af det
nye byområde ud mod den naturlige havn, der
ligger lige vest for broen og er ret højt beliggende.
Området er derfor meget synligt fra den eksisterende
by syd for 
Bebyggelse Stk. 1. Bebyggelse må højst opføres i fire etager og ikke
gives en større højde end 15 m.
Bebyggelse i området vil være meget synlig fra den
eksisterende by syd for Kangerluarsunnguaq, og
derfor vil der i forbindelse med en fremtidig detailplanlægning af området blive stillet krav til den nye
bebyggelses ydre fremtræden. 
Restrummelighed Stk. 1. Området er 5,1 ha stort og udgør den væsentlig del af de nye boligområder på Akia. Der forventes at kunne opføres ca 200 boliger indenfor området i en blandet bebyggelse med etageboliger, tætlave boliger og fritliggende parcelhuse. 
Trafikbetjening og forsyning Stk. 1. Området skal vejbetjenes af en fordelingsvej, der er
tilsluttet den overordnede fordelingsvej på Akia. Området skal tilsluttes el, vand og tele samt kloak og den kommunale renovationsordning. 
Klausulerede zoner Stk. 1. Området er omfattet af den vandrette hindringsfrie zone på 55,5 m omkring Sisimiut Lufthavn der må ikke bygges over denne højde. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.