Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A3

Greenlandic   Dansk

800-A3 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Enfamilehuse (åben lav) 
Anvendelse Området udlægges til boligformål – åben/lav beboelse 
Eksisterende forhold Området er 6,4 ha og kan rumme ca. 55 boliger. Området er meget blandet med bebyggelse, der stammer helt tilbage til bebyggelsen af 1900 tallet. 
Bebyggelse Nye bygninger må kun opføres i en etage med udnyttet tagetage. Bygninger må ikke gives en større højde end 6,5 m. 
Restrummelighed Området har et ledigt byggefeldt, når dette er bebygget er området fuldt udbygget(13/7-2011). 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq ad Christian 28-ip Aqq. Og Kaaleeqqap Aqq. Berthelsenip Aqq. Og Zionip Aqq. Der må ikke etableres flere tilslutninger til Aqqusinersuaq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Fredede og bevaringsværdige træk Som bevaringsværdige bygninger er udpeget B-298, B-265 og B-75 og disse må ikke ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.