Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A28

Greenlandic   Dansk

800-A28  Boligområde ved Kangerluarsunnguaq

Plantitel Boligområde ved Kangerluarsunnguaq 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Enfamilehuse (åben lav) 
Anvendelse Stk. 1. Området udlægges til boligformål – åben-lav boligbebyggelse
(fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse), og med mulighed for at opføre etageboligbebyggelse i områdets nordligste del. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Området ligger ud til Kangerluarsunnguaq med et
fint udsyn mod Sisimiut. Den fjordnære beliggenhed
betyder, at bebyggelse inden for området vil
blive meget synlig, både fra Kangerluarsunnguaq
og fra Sisimiut by. Området er relativt kuperet og
henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Stk. 1. Åben-lav bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, tæt lav boligbebyggelse i op til 2 etager og etagebebyggelse i op til 4 etager. 
Restrummelighed Stk. 1. Området, der er 3,6 ha stort, vil kunne rumme ca.
100 boliger. 
Trafikbetjening og forsyning Stk . 1. Området skal vejbetjenes af en fordelingsvej,
der er tilsluttet det overordnede vejsystem på Akia. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak og fælles renovationsordning. 
Klausulerede zoner Stk. 1. Området er omfattet af den vandrette hindringsfrie zone på 55,5 m omkring Sisimiut Lufthavn og der må ikke opføres bygninger højere en denne kote. 
Særlige bestemmelser Stk. 1. Der kan udlægges et, efter Kommunalbestyrelsens
skøn, passende areal til legepladser inden for området.
Der kan, efter Kommunalbestyrelsens skøn, gives
mulighed for, at der inden for området udlægges
areal til haver i tilknytning til ny bebyggelse, såfremt
den samlede rummelighed for området fastholdes.

Stk. 2. Omfanget af bebyggelse, friarealer til haver og
legepladser skal fastlægges i en lokalplan for det
samlede rammeområde. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.