Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A27

Greenlandic   Dansk

800-A27  Boligområde til etagebebyggelse på Akia

Plantitel Boligområde til etagebebyggelse på Akia 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Etageejendomme 
Anvendelse Området udlægges til boligformål – etageboligbebyggelse. 
Eksisterende forhold Området ligger øst for den første grønne kile og
støder op til den nye fordelingsvej til området. Området
er relativt plant og henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse For etageboligbebyggelse gælder, at bygninger
kan opføres i højst 16 etager. Bygninger må ikke
gives en større højde end 60 m.
Bygningshøjden fastsættes som en højde målt fra
terræn til kip udfra en fastsat niveauplan for bygningen,
som er godkendt af Sisimiut Kommune.
Fundamenter må ikke gives en større højde end
nødvendigt, dvs. at fundamentets mindstehøjde
ikke må overstige 1 m over oprindeligt terræn. 
Restrummelighed Området, der er 1,8 ha stort, vil kunne rumme 100
boliger. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes af en fordelingsvej, der er
tilsluttet det overordnede vejsystem på Akia. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Stk 1. Området er omfattet af den vandrette hindringsfri zone på 55,5 m omkring Sisimiut Lufthavn og området vil ikke kunne tages i brug til boligbebyggelse med mindre der foreligger en dispensation til bebyggelse fra GrønlandsLuftfartsVæsen (GLV). Byggefelterne i området ligger ca. i kote 55. 
Udbygningsrækkefølge Området indgår j.fr. de klausulerede zoner ikke i udbygningsrækkefølgen på nuværende tidspunkt. 
Særlige bestemmelser Der skal udlægges et, efter Kommunalbestyrelsens
skøn, passende areal til legepladser.
Det nærmere omfang af friarealer skal fastlægges i
en lokalplan og svare til bebyggelsen af antal boliger. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.