Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A20

Greenlandic   Dansk

800-A20 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området kan anvendes til etageboligbebyggelse, tæt lav boligbebyggelse og åben lav boligbebyggelse.
En mindre del af området kan anvendes til en mindre kiosk/nærbutik.
Der kan indenfor området drives virksomhed der ikke påvirker områdets karakter som boligområde. 
Eksisterende forhold Områdets udbygning er påbegyndt. 
Bebyggelse Etageboliger kan opføres i en højde på max. 3 etager.

Tætlav boligbebyggelse kan opføres i en højde på 1½ etage med max bygningshøjde på 8,5 m.

Åben lav boligbebyggelse kan opføres i 1 og 1½ etage med en højde på henholdsvis 5 og 8,5 m.

Nærbutikken kan opføres med en max. højde på 5 m. 
Restrummelighed Området omfatter et areal på 71.500 kvm.
Udbygningen pågår. 
Trafikbetjening og forsyning Området trafikbetjenes fra Assummiunut.

Området skal forsynes med El, vand, kloak og tilsluttes dagrenovationsordning. 
Fredede og bevaringsværdige træk De tre landskabstypologier, "kanten", "fladen" og "fjeldtoppene" skal søges bevaret og styrket. 
Baggrund Kort resume 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.