Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A2

Greenlandic   Dansk

800-A2 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Stk. 1. Området udlægges til boligformål – tæt/lav boligbebyggelse - etageboliger. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Området er 5,6 ha. Det udgør den vestlige del af fjeldknolden Nuunnguaq, er bebygget med 117 etageboliger, 25 rækkehuse samt 7 enfamiliehuse. 
Bebyggelse Stk. 1. Eventuel ny bebyggelse må højst opføres i 3 etager for etageboliger og højst 1 etage med udnyttet tagetage for række-, kæde- og enfamiliehuse. 
Restrummelighed Stk. 1. I delområdet er der et enkelt byggefelt der ikke er bebygget ved starten af Chr 28 ip Aqq. Når dette byggefelt er benyttet, er området fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Stk. 1. Området skal vejbetjenes fra Christian 28-ip Aqq., Kaaleeqqap Aqq. Samt ad stikvej Aggup Aqq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Stk. 1. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfrie flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Stk. 2. Delområdet er omfattet af en generel dispensation fra den klausulerede zone omkring lufthavnen i form af en hindringsfri flade på 55 m, over havet.
Der kan således i den eksisterende by syd for Ulkebugten opføres byggeri indtil 15 m over eksisterende fjeld og maksimalt indtil 101 m. 
Særlige bestemmelser Stk. 1. Der skal reserveres 400 kvm. til nærlegeplads. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.