800-A18 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Anvendelse
Området udlægges til boligformål – åben-lav boligbebyggelse
(fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse),
tæt-lav boligbebyggelse (række-, kædeog
klyngehuse) og etageboligebebyggelse. 
Eksisterende forhold Eksisterende forhold
Området ligger lige øst for broen som en tange ud i
Kangerluarsunnguaq med en meget fin udsigt mod
det eksisterende Sisimiut. Området er let kuperet
og medio 2011 under udbygning. 
Bebyggelse For åben-lav boligbebyggelse gælder, at bygninger
kan opføres i højst én etage med udnyttet tagetage
”1½ etage”. Bygninger må ikke gives en
større højde end 6,5 m.
For tæt-lav boligbebyggelse gælder, at bygninger
kan opføres i højst to etager med udnyttet tagetage
”2½ etage”. Bygninger må ikke gives en større
højde end 9,5 m.
For etageboligbebyggelse gælder, at bygninger
kan opføres i højst to etager med udnyttet tagetage
”2½ etage”. Bygninger må ikke gives en større
højde end 9,5 m.
Bygningshøjden fastsættes som en højde målt fra
terræn til kip udfra en fastsat niveauplan for bygningen,
som er godkendt af Sisimiut Kommune.
Fundamenter må ikke gives en større højde end
nødvendigt, dvs. at fundamentets mindstehøjde
ikke må overstige 1,5 m over oprindeligt terræn. 
Restrummelighed Rummelighed
Området, der er 5 ha stort, vil kunne rumme 105
boliger som åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse og etageboligbebyggelse. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes af en fordelingsvej, der er
tilsluttet Lufthavnsvejen.

Forsyning til af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Der kan udlægges et, efter Kommunalbestyrelsens
skøn, passende areal til legepladser inden for området.
Der kan, efter Kommunalbestyrelsens skøn,
gives mulighed for, at der inden for området udlægges
areal til haver i tilknytning til ny bebyggelse,
såfremt den samlede rummelighed for området
fastholdes.
Omfanget af bebyggelse, friarealer til haver og
legepladser skal fastlægges i detaljerede kommuneplanbestemmelser. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.