800-A17 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse Området udlægges til boligformål og kollegieenheder. Der kan opføres seks nye kollegieblokke inden for området. 
Eksisterende forhold Området er 0,8 ha. Inden for området ligger et enkelt enfamiliehus B-693 og tørrehuset B-1028, som kan nedrives. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må højst opføres i 3 etager med kælder, hvor terrænet tillader det. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget, når byggefelter til kollegieenheder er udnyttet. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq ad Ittukasiup Aqquserna samt stikvej direkte til det nye byggeri.
Nyt byggeri i området skal tilsluttes el, vand, fælles varme og kloak 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Friarealerne kan benyttes i tilknytning til beboelsen. Ved det kommende kollegium anlægges parkerings- og opholdsarealer i umilddelbar tilknytning til dette. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.