Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A16

Greenlandic   Dansk

800-A16 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området udlægges til boligformål – åben beboelse, tæt beboelse og etagebeboelse med mulighed for indpasning af børne- og ungdomsinstitutioner samt nærbutikker. 
Eksisterende forhold Området er 10,6 ha og kan ca. rumme 95-100 boliger samt 4-5 bygninger til andre formål. Områdets vestlige del er meget kuperet og den østlige er mere jævn. 
Bebyggelse Ny bebyggelse til tæt beboelse og etagebeboelse må højst opføres i to etager med udnyttet tagetage. Ny bebyggelse til åben beboelse må højst opføres i en etage med udnyttet tagetage. Hvor terrænet tillader det, kan der etableres kælder. 
Restrummelighed Med undtagelse af nogle få byggefelter til enfamilie boliger i delområdets østlige del, skal området betragtes som udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Adammip Aqq., og der må ikke etableres flere tilslutninger.

Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Der skal reserveres et areal på omkring 400 kvm til nærlegeplads. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.