Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A15

Greenlandic   Dansk

800-A15 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området udlægges til boligformål – tæt beboelse/ etageboliger og tæt lav byggeri samt institutioner.

Der er tilslutningspligt til offentlig forsyning, som el, vand og kloak.

Der er beliggende en gammel jerndump i området. Dette areal friholdes for bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er 12,9 ha. i årene 1988 til 2006 er der opført 323 boliger fordelt på: - 233 boliger - 30 ældre- og handicapegnede boliger - 90 kollegier. - 20 boliger som tæt- lav bebyggelse.

I området er der derudover etableret varmecentral, fælleshus og børnehave.

Området indeholder et areal, hvor der er forgået stenbrud, og et areal hvor der er drevet asfaltfabrik. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må højst opføres i 3 etager. Hvor terrænet tillader det, kan der etableres kælder. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Adammip Aqq.og fra Kussangasoq. Der er udlagt en primær trafikvej fra Kussangasoq til Eqqaavimmut Aqqut, samt en boligvej fra Niviarsiaq til Bolethep Aqqusema.

Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Fjeldet umilbart syd for Niviarsiaq skal friholdes for byggeri over kote 71 m. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.