Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A14

Greenlandic   Dansk

800-A14 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til boligformål - kollegieum for Bygge og anlægsskolen og Råstofskolen 
Eksisterende forhold Området indeholder de tidligere GTO-indkvarteringsbygninger og kantinebygning, som i dag anvendes som skolehjem/kollegium for Bygge og anlægsskolen. 
Bebyggelse Eventuel ny bebyggelse ved sanering må opføres i op til to etager.

Hvor terrænet tillader det, må der etableres kælder. 
Restrummelighed Ved en sanering af området må det forventes at der kan skabes plads til væsentlig flere kollegieboliger end i dag. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Eqqaavimmut Aqq. Forsyning af el,vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.