Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A13

Greenlandic   Dansk

800-A13 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området udlægges til boligformål - tæt beboelse/rækkehuse og etageboliger
Der kan etableres nærbutik i den nordøstlige del.
I den sydøstligedel kan opføres 80 kollegieenheder 
Eksisterende forhold Området er 6,1 ha.
Området er domineret af "Umiivitsiaq-bebyggelsen" med rækkehuse og punkthuse, enkelte enfamiliehuse samt enkelte erhvervsbygninger. 
Bebyggelse Nye bygninger må kun bestå af rækkehuse med enkelt etagehuse i op til 3-5 etager indpasset i den samlede bebyggelse. 
Restrummelighed Der kan indpasses 1 dagligvarebutik ellers er området er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning "Umiivitsiaq-bebyggelsen" vejbetjenes fra Eliarsip Aqq. og de nye bebyggelse fra Eqqaavimmut Aqq. Bebyggelse i området har tilslutningpligt til el, vand og kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.