Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A12

Greenlandic   Dansk

800-A12 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til boligformål – åben beboelse, dobbelthuse samt daginstitutioner. 
Eksisterende forhold Området er 8,3 ha. Området er karakteriseret ved de 36 dobbelthuse, som blev opført i midten af 60’erne. Derudover ligger der 15-20 enfamiliehuse samt en børnehaven Naja Aleqa. 
Bebyggelse Nye bygninger må kun opføres i 1½ etage. I delområde A12-3 må maksimalt omfatte 3 dobbelthuse med tilhørende fælleshus. Nybyggeri i delområde A12-1 og A12-2 må kun ske i forbindelse med sanering eller ved om- eller tilbygning. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Kaaliikassaap Aqq. Og fra Nikkorsuit ad Qiviarfik, Daarngup Aqq. Og Janssenip Aqq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Fredede og bevaringsværdige træk Typehusenes, og områdets, særlige karakter skal bibeholdes, hvorfor der er udarbejdet bevaringsbestemmelser for der eksisterende dobbelthuse. Under henvisning til bekendt gørelse nr. 31 af 30/10 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægning, benævnes dele af delområde A12 som bevaringsværdigt byområde (§3-område). 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Legepladsen mellem B-641 og B-642 må nedlægges mod etablering af en ny inden for lokalområdet. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.