Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A11

Greenlandic   Dansk

800-A11 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Etageejendomme 
Anvendelse Området udlægges til boligformål – tæt beboelse/ etageboliger. 
Eksisterende forhold Området er 9,0 ha. Den nordlige del af området – det tidligere teleområde – er i dag bebygget med 164 etageboliger. I den sydlige del, benævnt ”Qeeqi” er der opført 102 boliger og imellem disse områder i ”Salliaq” er der opført 15 boligenheder. 
Bebyggelse Eventuel ny bebyggelse må højst opføres i 3 etager og skal gives en udformning, således at den samlede bebyggelse kommer til at fremtræde med et ensartet præg. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. Der kan dog fortages mindre udbygninger hvor udbygningen kan foregå i harmoni med den eksisterende bebyggelse. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Nikkorsuit ad Qeeqi og Tuapannguanut og fra denne sidste ad Salliaq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.