Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A10

Greenlandic   Dansk

800-A10 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området udlægges til boligformål – åben beboelse med mulighed for indpasning af mindre værkstedsfunktioner, hvis disse ikke medfører miljømæssige gener for omgivelserne.
Der kan opsættes 3 sendemaster med tilhørende teknikhuse. 
Eksisterende forhold Området er 23,5 ha og meget kuperet. Bebyggelsen omfatter omkring 170 boliger i fritliggende enfamilie- og dobbelt huse og 11 rækkehuse i en og halvanden etage, 10-15 bygninger der anvendes til erhvervsformål, samt 3 sendemaster og teknikhuse. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må opføres som enfamilie-, kæde- eller rækkehuse i en etage med udnyttet tagetage. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra kaaliikassaap Aqq, ad Kapornip Aqq., Uigulukutsut, Nasiffimmut samt Aqissilik.

Der må ikke etableres flere tilslutninger til Kaaliikassap Aqq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Højdedraget omkring vindmåleren B-702 skal friholdes for yderligere bebyggelse og der må således ikke fortages terrænregulering over kote 76. Højdedraget 6662 må ikke bebygges og der må således ikke fortages terrænregulering over kote 70. ud til Kaaliikassaap Aqq. Mellem B-688 og B-542 er der etableret nærlegeplads som kun må nedlægges mod etablering af en anden inden for lokalområdet. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.