Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-A1

Greenlandic   Dansk

800-A1 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Enfamilehuse (åben lav) 
Anvendelse Området udlægges til boligformål – åben/lav boligbebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er 7,4 ha. Der er i dag 31 bygninger i området hvoraf ca. 20 er boliger. En del af disse hører til nogle af de tidligste tilflytterboliger (koloniboliger). 
Bebyggelse Nye bygninger må kun opføres i en etage med udnyttet tagetage. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Jooruaqqap. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Fredede og bevaringsværdige træk Bygningerne B-4, B-5, B-9, B-19, B-26, B-31, B-107, B-110, B.135, B-142 samt B-147 er erklæret bevaringsværdige og må ikke ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Under henvisning til bekendtgørelse nr. 31 af 30/10 1991 om varetagelse af bevaringhensyn i kommuneplanlægning, benævnes bungalow- og villabebyggelsen langs Jooruaqqap Aqq. Som bevaringsværdigt byområde (§3 område). 
Klausulerede zoner Delområdet berøres af: Sikkerhedszone S6 omkring Teleanlægget og beskyttelseszone S4 omkring tankanlægget. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.