Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-F1

Greenlandic   Dansk

703-F1 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Infrastrukturanlæg 
Anvendelse specifik Lufthavne / heliports 
Anvendelse Området udlægges som tekniske anlæg - helistop. 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan kun ske ved etablering af bebyggelse med tilknytning til helistoppet. Maks 20 kvm og maks. højde på 3,5 m 
Restrummelighed Området henligger i naturtilstand. 
Trafikbetjening og forsyning Der er delvist etableret vej/stiadgang i forlængelse af vejen langs kysten.
Ved etablering af boligområdet A1, forventes etableret en egentlig vejadgang til området.
Tilslutninger i øvrigt.
- el
- vand 
Klausulerede zoner Ved etablering af helistoppet fastlægges i henhold til SLV ind og udflyvningskorridorer for helikoptere. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.