Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-E4

Greenlandic   Dansk

703-E4 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Affaldsanlæg 
Anvendelse Området udlægges som tekniske anlæg - affaldsforbrænding og losseplads. 
Eksisterende forhold I området findes forbrændingsanlægget og dagrenovationsplads. 
Bebyggelse Der kan indenfor området opføres bebyggelse til formålet i 1 etage med en maks højde på 10 m 
Restrummelighed Der er udlagt et område ( E1 )til etablering af en ny natrenovationsrampe, losseplads og forbrændingsanlæg. 
Friarealer (Skal slettes) Ingen 
Trafikbetjening og forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes.
- vand
- el 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Ved en nyetablering af lossepladsen med den nuværende placering bør der træffes foranstaltningr til at undgå flyvende papir og plast, så påvirkning af de nært beliggende boligområde undgås.

Ved udflytning af forbrændingsanlægget til område E1, vil området overgå til liberal erhverv under område B2. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.