Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-E1

Greenlandic   Dansk

703-E1 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Affaldsanlæg 
Anvendelse Området udlægges som tekniske anlæg - affaldsforbrænding, losseplads og natrenovationsrampe. 
Eksisterende forhold Området ligger i forlængelse af den eksisterende losseplads, og er endnu ikke taget i brug. Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området kan alene ske ved etablering af affaldsforbrænding og håndtering af natrenovation.
Bebyggelsen kan etableres i 1 etage i maks 10 m højde. 
Restrummelighed Området er ubenyttet. 
Trafikbetjening og forsyning Der etableres vejadgang ved en forlængelse af den vejen til det eksisterende forbrændingsanlæg
Bebyggelsen skal tilsluttes:
- vand.
- el
- spildevandsafledning til havet. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Det skal ved etablering af lossepladsen sikres at der ikke forekommer løst flyvende plast og papir som vil kunne skæmme det omkring liggende område. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.