Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-D4

Greenlandic   Dansk

703-D4 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Større idrætsanlæg (boldbaner mm) 
Anvendelse Området er udlagt til boldbane og lignende aktiviteter. 
Eksisterende forhold Der er etableret i en del af området medens resten henligger i naturtilstand 
Bebyggelse Området skal i den del der er omfattet af vandspærrezonen friholdes for bebyggelse.
Der udenfor vandspærrezonen opføres et mindre klubhus i tilknytning til boldbanen. 
Restrummelighed Der er rummelighed til flere boldbaner indenfor området, hvor ca. 1/4 del er benyttet. 
Trafikbetjening og forsyning Området er tilgængeligt via en sti over Qiterlersuaq 
Klausulerede zoner Boldbanen er beliggende indenfor vandspærrezonen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.