Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-D2

Greenlandic   Dansk

703-D2 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Grønne områder (anlæg, park og pladser) 
Anvendelse Området udlægges som friholdt område, kirkegård og grønt område. 
Eksisterende forhold I området findes idag kirkegården. 
Bebyggelse Der kan alene etableres en mindre bebyggelse til opbevaring af redskaber o.lign i forbindelse med kirkegården 
Restrummelighed Kirkegården fylder i dag ca 1/4 af området og det vurderes at der på trods af det kupperede terræn er mulighed for udvidelser.
Ved påfyldning af af ekstra sand kan området rumme flere gravpladser. 
Trafikbetjening og forsyning Der er sti- og trappeadgang over fjeldet Qiterlersuaq.
Der forventes med tiden etableret vejforbindelse i forlængelse af vejen til forbrændingsanlægget. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.