Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-C1

Greenlandic   Dansk

703-C1 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Centerområde udlægges til boliger, butikker, bygdekontor, skole, daginstitution, alderdomshjem, kirke, forsamlingshus, anløbsbro, hotel, kommunekontor, brandstation, elværk og idrætshal. 
Eksisterende forhold Området er etableret. 
Bebyggelse Ny bebyggelse indenfor området kan opføres i maks 2 etager og med en maksimal højde på 10 m. 
Restrummelighed Området er stort set udbygget og der kan hovedsageligt skaffes mulighed for nye bebyggelser gennem sanering af eksisterende bebyggelse.
Skolen tillades udvidelse med 2-4 klasseværelser og værksteder. I forbindelse hermed kan børnehavens bygninger inddrages, hvis der opføres en ny børnehave i området. Envidere kan idrætshallen udvides. 
Trafikbetjening og forsyning Ny bebyggelse indenfor området skal tilsluttes:
- vand
- el.
- affaldsindsamling
- natrenovation eller spildevandstank - med mindre der skabes mulighed for etablering af spildevandsafløb til havet 
Fredede og bevaringsværdige træk Den ældste bebyggelse ved anløbsbroen er bevaringsværdig, og skal bevares ... B numrene nævnes. 
Klausulerede zoner Ingen 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.