Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-B3

Greenlandic   Dansk

703-B3 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhverv med særlige beliggenhedskrav (særlige områder) 
Anvendelse Erhvervsvirksomheder der ikke medfører forurening af omgivelserne. 
Eksisterende forhold I området er i dag placeret bygdens vandværk. 
Bebyggelse Bebyggelse kan etableres i 1 etage med en maks. højde på 10 m 
Restrummelighed Meget begrænset på grund af områdets beliggenhed i en kløft 
Trafikbetjening og forsyning Der er vejadgang til området ad vejen forbi bygdekontoret.
Erhverv i området skal tilsluttes:
- vand.
- el.
- affaldsindsamling
- indsamling af natrenovation 
Klausulerede zoner Området støder op til vandspærrezonen. 
Særlige bestemmelser Da området støder op til vandspærrezonen er det vigtigt at der ikke forekommer udslip af røg eller afkast fra virksomheder der kan medføre nogen form for forurening af drikkevandet. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.