Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-B2

Greenlandic   Dansk

703-B2 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde uden boliger 
Anvendelse Erhvervsvirksomheder.
Området bør i forbindelse med detaljerede planbestemmelser opdeles så der i området tættest på boligbebyggelsen placeres ikke forurenende erhvervsvirksomheder. 
Eksisterende forhold Området henligger i dag som losseplads omkring forbrændingsanlægget. 
Bebyggelse Erhvervsbebyggelse i området kan opføres i 2 etager, med en maks. højde på 10 m. 
Restrummelighed Der er ca 1,7 Ha i området, der i dag er uudnyttet til formålet. Den reelle rummelighed afhænger meget af mulighederne for at indpasse en konkret bebyggelse i det skrånende terræn. 
Trafikbetjening og forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes:
- vand
- el
- affaldsindsamling
- spildevandsafledning til havet. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Miljøhensyn (Skal slettes) Driften af virksomhederne er reguleret i miljølovgivningen 
Særlige bestemmelser Områdets ibrugtagen som erhvervsområde kræver en flytning af det eksisterende forbrændingsanlæg til område E1, samt en oprydning og afdækning af lossepladsen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.