Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-B1

Greenlandic   Dansk

703-B1 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Napasoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde uden boliger 
Anvendelse Erhvervsområde, fiskefabrik m.v. 
Eksisterende forhold Erhvervsområdet er beliggende på en ø som i øvrigt henlægger med gamle tørrestativer m.v. 
Bebyggelse Bebyggelse kan opføres i maks. 2 etager og med en maks højde på 10 m. 
Restrummelighed Området er udnyttet. 
Trafikbetjening og forsyning Adgangen til erhvervsområdet foregår med skib eller båd.
nye anlæg skal tilsluttes:
- vand
- el
- affaldsindsamling.
- spildevand afledes til havet. 
Fredede og bevaringsværdige træk De ældre dele af fiskefabrikke og tørrestativerne kan overvejes bevaret. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Miljøhensyn (Skal slettes) Drifte af erhvervsvirksomheder er reguleret af miljølovgivningen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.