Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-A2

Greenlandic   Dansk

703-A2 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Åben lav og tæt lav boligbebyggelse 
Eksisterende forhold Området er bebygget 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i 1½ etage med en maks. højde på 8,5 m 
Restrummelighed Indenfor området kan der via en ny vejadgang skaffes plads til yderligere ca. 10 boliger 
Friarealer (Skal slettes) Ingen 
Trafikbetjening og forsyning Adgangsforholdene er i området vanskelige. Vejadgangen foregår fra vejen langs kysten og til de fleste boliger er etableret trappeadgang herfra.
Øvrige tilslutninger:
- vand
- el
- affaldsindsamling
- Det forventes at der i forbindelse med en byggemodning af et nyt område vil kunne etableres spildevanddsafledning til havet. 
Fredede og bevaringsværdige træk Ingen 
Klausulerede zoner Ingen 
Særlige bestemmelser Ingen 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.