Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 703-A1

Greenlandic   Dansk

703-A1 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangaamiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Boliger skal hovedsageligt opføres som enfamiliehuse eller i mindre omfang som dobbelthuse og række-/huse. 
Eksisterende forhold Området er delvist bebygget med enfamiliehuse. Størstedelen af området henligger som naturområde. 
Bebyggelse Bebyggelse i området kan opføres i 1½ etage med en maks højde på 8,5 m. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på ca. 60 boliger 
Trafikbetjening og forsyning I forbindelse med ny bebyggelse i området skal der etableres vejforbindelse i forlængelse af vejen Kuisimanngitsut
Tilslutning i øvrigt:
- vand
- el
- spildevands afledning til havet
- affaldsindsamling 
Klausulerede zoner Den sydligste del af området berøres af indflyvningszonen omkring helistoppet. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.