Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 702-E3

Greenlandic   Dansk

702-E3 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Napasoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Anvendelse Tankanlæg 
Eksisterende forhold Anlægget er etableret. 
Bebyggelse Der kan indenfor området alene etableres bygninger og anlæg i tilknytning til tankanlægget. 
Restrummelighed Der vurderes ikke at være rummelighed til udvidelse af anlægget 
Trafikbetjening og forsyning Området kan tilsluttes elforsyning. 
Klausulerede zoner Tankanlægget er omfattet af en klausuleret zone på 40 m i diameter. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.