Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 702-C1

Greenlandic   Dansk

702-C1 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Napasoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Området udlægges til centerformål, kirke, butik, bygdekontor, posthus, brandstation, skole og elværk, samt eventuelle institutioner. 
Eksisterende forhold Området er idag udbygget med de ovenfor nævnte faciliteter, med undtagelse af institution. 
Bebyggelse Bebyggelse i området må maks. opføres i 1½ etage og en maks. højde på 8,5 m. 
Restrummelighed Der er en begrænset restrummelighed i områdets nordlige del. 
Friarealer (Skal slettes) Der er ikke udlagt særlige frialeraler, men området støder op til D1, som er bygdens fælles friareal. 
Trafikbetjening og forsyning Bebyggelse i området skal tilsluttes:
- vand
- el
- affaldsindsamling 
Klausulerede zoner Området støder op til E3, bygdens tankanlæg med en friholdt zone på 40 m i diameter. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.