Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 702-B3

Greenlandic   Dansk

702-B3 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Napasoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde med mulighed for boliger 
Anvendelse Ikke forurenende erhverv der kan etableres uden genevirkninger for boligerne. 
Eksisterende forhold Området henlægger med skure og enkelte boliger - der er ingen egentlig erhvervsaktivitet i området. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må maksimalt etableres i 1½ etage og maks. højde 8,5 m. 
Restrummelighed Området udgør 0,5 ha. Ved omdannelse af eksisterende uudnyttet bebyggelse er det muligt at etablere nye erhverv. 
Trafikbetjening og forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes
- vand
- el
- affaldsindsamling
- spildevandsafledning kan foregå til havet. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.