Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 702-A1

Greenlandic   Dansk

702-A1 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Napasoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Boligformål - åben lav og i begrænset omfang tæt lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er i dag ubenyttet og henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Bebyggelsen kan opføres i max 1½ etage, med en maksimal højde på 8,5 m. 
Restrummelighed Det påregnes at der kan opføres 12 enfamiliehuse i området og op til 15 boliger i alt, hvis en del af bebyggelsen opføres som tæt - lav boligbebyggelse 
Friarealer (Skal slettes) Der er ikke udlagt friarealer indenfor området.
Der er direkte adgang til kysten via erhvervsområde B2 og fra en del af boligområdet.
Et større område nord for boligområdet er p.t. ubenyttet og henligger som friareal. 
Trafikbetjening og forsyning Vejadgang etableres i forlængelse af den eksisterende vej syd om forsamlingshuset og kirkegården.
Boligerne i området skal tilsluttes:
- fælles kloak med afløb til havet
- elforsyning
- faciliteter til indsamling af dagrenovation og øvrigt affald. 
Klausulerede zoner Området støder op til den klausulerede zone omkring helistoppet i E2. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.