Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 701-A2

Greenlandic   Dansk

701-A2 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Atammik 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området udlægges til boligformål - åben/lav og tæt/lav. Boliger skal hovedsageligt opføres som enfamiliehuse eller i mindre omfang som dobbelthuse-/kædehuse. 
Eksisterende forhold I området ligger der 9 boliger. 
Bebyggelse Nye bygninger må kun opføres i en etage med udnyttet tagetage. 
Restrummelighed Området betragtes som fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Forsyning af el og vand. 
Klausulerede zoner Den nordlige del af området ligger op til et vandboringsområde. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.