Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-F1

Greenlandic   Dansk

700-F1 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Infrastrukturanlæg 
Anvendelse specifik Lufthavne / heliports 
Anvendelse Området udlægges til Lufthavn. 
Eksisterende forhold Området er ca. 110 ha. 
Bebyggelse I området er der mulighed for at anlægge 1199 m. landingsbane samt adgangsvej til lufthavnsområdet.

Der kan opføres bygninger og anlæg der er nødvendige og som har tilknytning til luthavnens drift. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via Ungusivik. Skal tilsluttes Forsyning af el, vand og tele samt tilslutning til kloak ved etablering af servicebygninger. 
Klausulerede zoner Området er berørt af klasuleret Zone, herunder referencepunkt, sikkerhedszone, overgangsområder, ind- og udflyvningsområder, horisontalplan og koniske flader og Grønlands Luftvæsen skal høres ved alle anlægsprojektor der berører overnævnte zone. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.