Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-E8

Greenlandic   Dansk

700-E8  Område til tekniske anlæg - stenbrud

Plantitel Område til tekniske anlæg - stenbrud 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til nyt område til teknisk formål med mulighed for etablering af stenbrud, med knuse- og sorteringsanlæg o.lign., samt betonværk og asfaltværk.

Der reserveres areal til stenbrud med overfladesprængning, samt tilknyttede anlæg.

En del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring et nyt sprængstofdepot nord for delområdet og kan ikke benyttes til bebyggelse og lignende.

Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer. 
Eksisterende forhold Områdets er ubebygget og henligger i naturtilstand.

I dalen er der langrendsløjper/vandrestier, som bl.a. giver adgang til alpin skibakken længere mod nord. 
Bebyggelse Bebyggelse må kun opføres inden for de fastlagte byggeområder, som er vist på kortbilag 1.

Der kan alene opføres bygninger der er nødvendige for driften af stenbruddet og evt. betonblandingsanlæg.
Bebyggelse må kun opføres i en etage og må ikke gives en større kiphøjde end 8,5 m.

Anlæg til stenknusning og sortering, samt beton- og asfaltværk mv. kan dog gives en højde på 20 m 
Restrummelighed Når byggeområderne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes ved forlængelse af Ungusivik gennem delområde B12.

Parkering skal etableres inden for det enkelte byggeområde.

Der kan etableres langrendsløjpe fra skiklubben ved Annersuaq vest for delområde B12 og gennem området og videre mod nord.

Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg, vandforsyning og kloak, såfremt der er fremført og etableret mulighed herfor ved byggemodning af delområde B12. 
Fredede og bevaringsværdige træk Ingen særlige bestemmelser. 
Klausulerede zoner En mindre del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring det nye sprængstofdepot i delområde E7 mod nord.

Sikkerhedszonen skal respekteres således, at der i området ikke etableres anlæg mv. der er til hinder for at der kan etableres sprængstofdepot i delområde E7.

Ved en flytning sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen.

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for lufthavnen. Området er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 72,0 og veje ikke må anlægges over kote 66,0. 
Udbygningsrækkefølge Ved stenbrydning i delområdet skal etapeområde A1 udnyttes før A2 kan tages i anvendelse. 
Særlige bestemmelser Sprængningsarbejder skal udføres iht. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.